I privatskolelova § 3-9 heter det at "Kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og plikter så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast."

Ordensreglement 2018-2019

Ordensregelement 2019-2020

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

KransvikrogerAss. rektor: Roger Kransvik