Skolekvalitet

15.04.2016
Drottningborg VGS er bekreftet bedre enn hva Skolekvalitetsrapporten oppgir.

Drottningborg VGS skårer høyt på fullføring og prestasjoner og er en av landets mest populære skoler. At vi er populære straffes vi for i rapporten Skolekvalitet i videregående skole som ble offentliggjort tidligere denne uken. I denne rapporten ligger Drottningborg VGS marginalt over landsgjennomsnittet med 3.3 på en skala fra 1-6.

De syv indikatorene som ligger til grunn for skolekvalitetsskåren måler i hvor stor grad elever fullfører opplæringen og deres faglige prestasjoner. Dette vurderes i forhold til gjennomsnittskarakter fra 10. klasse i ungdomskolen. I utgangspunktet er dette en fornuftig måte å måle hva de videregående skolene tilfører elevene, men det kan også på enkelte områder ramme noen skoler på en urettferdig måte og vi er en av dem. Drottningborg VGS skårer svært høyt på de fire første indikatorene som måler elevenes fullføringsgrad. Vi deler første plass i landet på normert progresjon og er på delt 2. og 3. plass på de øvrige tre indikatorene som omhandler fullføring.  Modellen i rapporten er imidlertid bygd opp på en måte som gjør at vi får lavere utbytte av disse skårene fordi våre elever har et høyt snitt fra ungdomskolen ved inntak. Vi får dermed lavere justert skår enn mange skoler med langt lavere fullføringsgrad og vi ender opp på plasser fra 54 til 103, selv om vår svært høye fullføringsgrad er nesten umulig å forbedre.

Vi skårer også høyt på prestasjon og er blant de 10% beste på disse indikatorene før justering. En av de tre indikatorene for faglige prestasjoner er eksamen i norsk hovedmål. Det er om lag dobbelt så mange elever nasjonalt som får 5 og 6 i standpunkt i norsk i 10. klasse sammenlignet med elever som får 5 og 6 på skriftlig eksamen i norsk hovedmål på Vg3, hvor sensuren komprimerer mange inn mot karakterene 3 og 4.  For Drottningborg VGS og andre skoler som har et høyt snitt inn vil dette medføre at flere elever ikke klarer å opprettholde karakteren fra ungdomskolen.  Modellen er også for disse indikatorene bygd opp på en slik måte at vi straffes for vårt høye snitt ved inntak, og i tillegg er det vanskelig for elever å forsvare karakteren 5 eller 6 fra ungdomskolen på den avsluttende eksamen i norsk hovedmål.

Vi har vært i kontakt med Senter for Økonomisk Forskning i Trondheim som har utarbeidet rapporten. De bekrefter at vi kommer uheldig ut slik undersøkelsen er bygd opp.

Oppsummert innebærer dette at Drottningborg VGS, som er en av de aller beste skolene i landet på fullføring, har svært gode faglige resultater, men også et høyt snitt inn, kommer svakere ut i en slik undersøkelse enn hva den reelle kvaliteten på skolen skulle tilsi. På bakgrunn av dette vil vi derfor med stor frimodighet og på godt vitenskapelig grunnlag hevde at Drottningborg VGS er en meget god skole.

Mvh

Audun Raen | Rektor

Skolekvalitet